Adatvédelmi-és adatszolgáltatási nyilatkozat

Üdvözöljük! A jelen tájékoztatás célja, hogy a www.portfolife.hu honlapon elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódó közvetítői-, adatvédelmi és adatkezelési tevékenységekre vonatkozó információt nyújtson Önnek annak érdekében, hogy szolgáltatásaink igénybevételéről és a szükséges hozzájárulások megadásáról megfelelő előzetes tájékoztatás birtokában hozzon döntést. 

A tájékoztatás és az adatkezelési, közvetítői tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, 
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,
 • a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.).

A www.portfolife.hu honlap és az üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi jog a Portfolife Kft-t (Telephely: 1034 Budapest, San Marco utca 19. cégjegyzékszám: 13-09-141776) illeti. A Portfolife Tanácsadó Kft. weboldalának teljes tartalmát M1300843/8 ügyiratszám alatt, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2013. július 29-én a 211 211 lajstromszám alatt védjegyként lajstromozta. A lajstromozás azonnal meghirdetésre került a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben.

Tájékoztatjuk, hogy a www.portfolife.hu honlapon kínált szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció és egyes személyes adatok megadása, kezelése és harmadik felek részére való átadása szükséges. 

Adatkezelők: 

Portfolife Tanácsadó Kft

 Adatfeldolgozó:

Portfolife Kft (Telephely: 1034 Budapest, San Marco utca 19. cégjegyzékszám: 13-09-141776), adatkezelési nyilatkozat száma: NAIH-86539/2015 

Az Adatkezelők kapcsolattartásra kijelölt elektronikus levelezési címe:

info@portfolife.hu

Az adatkezelés jogalapja: 

www.portfolife.hu honlapon elérhető szolgáltatást igénybe vevő érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre (az alábbi felsorolásból egy, vagy több): 

 • Név
 • Születési hely
 • Születési név
 • Születési dátum
 • E-mail
 • Telefonszám
 • Település
 • Irányítószám
 • Gyermekek száma
 • Vállalat neve
 • Cégjegyzékszám
 • Adószám
 • Érdeklődéssel érintett termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó- vagy azzal kapcsolatban a honlapon elérhető valamely kalkuláció során az érintett által megadott adatok (különösen, de nem kizárólag: jövedelem, ingatlan elhelyezkedése, ingatlanfedezet értéke, bankszámlahasználati adatok).

Az adatkezelés időtartama:

A kötelező adatkezelés eseteit kivéve az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.

A portfolife.hu működése során az alábbi alapelveket tekintjük irányadónak:

 • A portfolife.hu olvasása során akaratlanul átadott adatokat (látogató IP-címe, domain-neve, látogatás időpontja, megtekintett oldalak, használt böngészőprogram stb.) bizalmasan kezeljük és azokat kizárólag a portfolife.hu szolgáltatásainak fejlesztéséhez, valamint statisztika készítéséhez használjuk fel.
 • Egyéni adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra, e nélkül senki részére nem adjuk tovább.
 • A birtokunkba került adatokról statisztikai célú összegzést készítünk, s csak statisztikailag feldolgozott formában, egyedi azonosítókhoz nem kapcsolhatóan hasznosítjuk olvasótáborunk megismeréséhez, megismertetéséhez.
 • A portfolife.hu látogatása során akaratlanul átadott információkat statisztikai feldolgozás után megsemmisítjük, egyedi módon tovább nem tároljuk.
 • A portfolife.hu tartalmaz linkeket más website-okra is, amelyek tartalmáért és a személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásaiért felelősséget természetesen nem vállalunk.

A Portfolife Kft. fenntartja a jogot, hogy az olvasók egyidejű tájékoztatása mellett a személyiségi jogokhoz kapcsolódó adatok és információk felhasználásával kapcsolatos álláspontját a jövőben megváltoztassa.

A Portfolife Kft. és a szolgáltató semmilyen formában nem garantálja, hogy a megjelenített adatok és egyéb tartalmak a valóságnak megfelelnek, teljesek és pontosak, de mindent megtesz a pontos tájékoztatás érdekében. A Portfolife Kft. soha, semmilyen formában nem tehető felelőssé a jelen adatok felhasználásából származó vagy ahhoz kapcsolódó eseti, közvetlen, különleges vagy közvetett károkért (Beleértve a következőket, de nem kizárólag ezekre korlátozva: profitveszteség, üzleti veszteség, illetve a szolgáltatás megszakadása, késése vagy egyéb hibája miatt bekövetkező kár). A weblapon megjelenített tőzsdei és gazdasági adatok, indexek, árak, piaci adatok, valamint a reprezentációs eszközökkel generált és megjelenített eredmények, csak a jelen webhely látogatóinak tájékoztatását szolgálják, és nem tekinthetők befektetési, pénzügyi, adózási, jogi vagy egyéb tanácsnak.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által a portfolife.hu honlapon kiválasztott pénzügyi szolgáltatáshoz vagy termékhez kapcsolódóan az egyes Adatkezelők a rájuk vonatkozó jogszabályi és szerződéses feltételek szerint az alábbi szerződéses partnereknek szolgáltathatnak adatot.

Tájékoztatjuk, hogy a portfolife.hu weboldal működésével kapcsolatban a portfolife.hu weboldal ún. cookie-k által egyedi azonosítására alkalmatlan, nem személyhez kapcsolódó statisztikai adatokat is gyűjt remarketing és a weboldal fejlesztése céljából.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy belső minőségellenőrzési okokból az Önnel történő telefonos kapcsolatfelvétel esetén a telefonbeszélgetés előzetes figyelmeztetés nélkül is esetlegesen rögzítésre kerülhet, ez azonban az Adatkezelők személyén kívül más személy számára semmilyen formában nem kerül továbbításra, és az Ön adataira vonatkozó adatkezelés bármely okból történő megszűnése esetében az adatokkal együtt törlésre kerül.

A regisztráció során megadott személyes adatainak a kezelésére, továbbítására vonatkozó hozzájárulását Ön bármikor, korlátozás és indokolás nélkül írásban visszavonhatja az alábbi elérhetőségek bármelyikén: 

 Email: info@portfolife.hu 

Postacím: Portfolife Kft., 1034 Budapest, San Marco  u. 19. 

Kérjük, hogy hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása, vagy az adatkezelés elleni tiltakozás esetén a nevét, email címét, és a regisztráláskor közölt telefonszámát szíveskedjék megadni, hogy személye egyértelműen azonosítható legyen. 

Tájékoztatjuk, hogy Ön az adatkezelés ellen tiltakozhat. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az Ön adatait zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha Ön az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per az adatkezelő ellen az Ön választása szerint a lakóhelye alapján illetékes törvényszék, vagy a Fővárosi Törvényszék előtt indítható meg.  

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelők adatkezeléssel összefüggő tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelők közvetítői, közvetítői alvállalkozói tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság:

Magyar Nemzeti Bank

Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Postacím: 1534 Budapest, BKKP Pf. 777.

Email cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Google Analytics-et használunk

Elfogadod, hogy az oldal Google Analytics követőkódot használ? Amennyiben igen, úgy bővebb tájékoztatást kapunk weboldalunkon történő szokásaidról, ami még nagyobb kihívást jelent számunkra, hogy izgalmasabb fejlesztéseket hozzunk létre. Ha nem járulsz hozzá, az sem gond, hiszen továbbra is ugyanúgy tájékozódhatsz weboldalunkon.